Bomen plan­ten in Annie M.G. Sch­midt­park in Lan­sin­ger­land

Op woens­dag 25 novem­ber 2009 wor­den door wet­hou­der Hans de Rij­ke, samen met kin­de­ren van ver­schil­len­de scho­len in Lan­sin­ger­land, bomen geplant in het Annie M.G. Sch­midt­park. In het cen­tra­le deel van het park, tus­sen de Ber­kel­se­weg en de Boter­dorp­se­weg, vin­den de meest zicht­ba­re acti­vi­tei­ten op dit moment plaats: men is bezig met grond­werk­zaam­he­den, aan­leg van […]

Onder­zoeks­pro­ject vita­mi­ne G

In het onder­zoeks­pro­ject Vita­mi­ne G staat de rela­tie tus­sen groen en gezond­heid cen­traal. Het pro­ject bestaat uit drie deel­pro­jec­ten. In deze drie deel­pro­jec­ten wordt de rela­tie tus­sen groen en gezond­heid, wel­zijn en gevoe­lens van vei­lig­heid op ver­schil­len­de niveaus beke­ken; zowel op lan­de­lijk, ste­de­lijk als lokaal niveau. Door meer ken­nis te ver­ga­ren over de sterk­te van […]