Bomen plan­ten in Annie M.G. Sch­midt­park in Lan­sin­ger­land

Op woens­dag 25 novem­ber 2009 wor­den door wet­hou­der Hans de Rij­ke, samen met kin­de­ren van ver­schil­len­de scho­len in Lan­sin­ger­land, bomen geplant in het Annie M.G. Sch­midt­park.

In het cen­tra­le deel van het park, tus­sen de Ber­kel­se­weg en de Boter­dorp­se­weg, vin­den de meest zicht­ba­re acti­vi­tei­ten op dit moment plaats: men is bezig met grond­werk­zaam­he­den, aan­leg van drai­na­ge en de aan­leg van een wan­del­pad. De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd nabij de toe­kom­sti­ge wan­del­bou­le­vard langs het zwem­bad.

In dit gedeel­te van het park komen 37 bomen te staan waar­van er op woens­dag­och­tend 25 novem­ber tien geplaatst wor­den, in aan­we­zig­heid van wet­hou­der Hans de Rij­ke en samen met kin­de­ren van ver­schil­len­de scho­len in Lan­sin­ger­land.

 
Groe­ne oase in aan­trek­ke­lij­ke woon­om­ge­ving
Met het Annie M.G. Sch­midt­park heeft Lan­sin­ger­land er over een paar jaar een mooi groot park bij. Het wordt een ont­moe­tings­plek voor jong en oud; een mooie groe­ne oase in een aan­trek­ke­lij­ke woon­om­ge­ving. Dit park wordt in gedeel­ten aan­ge­legd en zal naar ver­wach­ting eind 2012 klaar zijn.

Bron:
Gemeen­te Lan­sin­ger­land