Onder­zoeks­pro­ject vita­mi­ne G

In het onder­zoeks­pro­ject Vita­mi­ne G staat de rela­tie tus­sen groen en gezond­heid cen­traal. Het pro­ject bestaat uit drie deel­pro­jec­ten. In deze drie deel­pro­jec­ten wordt de rela­tie tus­sen groen en gezond­heid, wel­zijn en gevoe­lens van vei­lig­heid op ver­schil­len­de niveaus beke­ken; zowel op lan­de­lijk, ste­de­lijk als lokaal niveau. Door meer ken­nis te ver­ga­ren over de sterk­te van de ver­ban­den, over effec­ten van ver­schil­len­de maat­schap­pe­lij­ke doel­groe­pen en over het type en de hoe­veel­heid groen, die het posi­tie­ve effect van groen bevor­de­ren, kan gerich­ter beleid wor­den gemaakt.