Goud­se wet­hou­der neemt publi­ca­tie over fruit­bo­men in ont­vangst

Hoog­stam­ho­ve­nier Frans Jan­sen over­han­dig­de onlangs het eer­ste exem­plaar van het boek­je ‘Fruitbomen aan de Bloe­men­daal­se­we­g’ aan wet­hou­der Hans van den Akker (Eco­no­mi­sche Zaken en stads­mar­ke­ting) van de gemeen­te Gou­da. Het boek­je is een onder­deel van het door Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­­land geleid­de pro­ject Hoog­stam­boom­gaar­den aan de Bloe­men­daal­se­weg in Gou­da. Deze weg vormt met zijn oude boer­de­rij­en, wei­land­jes, […]

Gou­da plant hoog­stam fruit­bo­men

De gemeen­te Gou­da gaat hoog­stam fruit­bo­men plan­ten langs de Bloe­men­daal­se­weg. Vroe­ger ston­den er langs deze weg veel van dit soort bomen, maar deze zijn in de loop ter tijd alle ver­wij­derd. De gemeen­te vindt het belang­rijk om deze karak­te­ris­tie­ke bomen weer langs deze weg te plan­ten. In totaal wor­den er vijf­tig bomen geplant. Een groep […]