Gou­da plant hoog­stam fruit­bo­men

De gemeen­te Gou­da gaat hoog­stam fruit­bo­men plan­ten langs de Bloe­men­daal­se­weg. Vroe­ger ston­den er langs deze weg veel van dit soort bomen, maar deze zijn in de loop ter tijd alle ver­wij­derd. De gemeen­te vindt het belang­rijk om deze karak­te­ris­tie­ke bomen weer langs deze weg te plan­ten.

In totaal wor­den er vijf­tig bomen geplant. Een groep bewo­ners wordt opge­leid om de bomen op de juis­te manier te onder­hou­den.

Bron:
Gemeen­te Gou­da