For­se groei groe­ne daken in Rot­ter­dam

In Rot­ter­dam is er veel belang­stel­ling voor de sub­si­die om ‘groe­ne daken’ aan te leg­gen. De Maas­stad telt sinds de start van de sub­si­die vier jaar gele­den 100.000 vier­kan­te meter ‘groe­ne daken’. Eind 2014 moet dat 160.000 vier­kan­te meter aan dak­tui­nen zijn. Voor­al vorig jaar was een top­jaar wat betreft sub­si­die­aan­vra­gen. Toen kwa­men er aan­vra­gen […]

Nieuw bedrij­ven­ter­rein inge­bed in for­se groen­struc­tuur

Het is de bedoe­ling om tegen 2020 in het grens­ge­bied Lana­­ken-Maas­­tricht een nieu­we eco­no­mi­sche zone te ont­wik­ke­len in de vorm van een modern bedrij­ven­ter­rein, inge­bed in een for­se groen­struc­tuur. Daar­naast wordt samen met de gemeen­te Riemst geke­ken naar grens­over­schrij­den­de woning­bouw­pro­ble­ma­tiek. In het pro­ject Albert­knoop wer­ken de Bel­gi­sche en de Neder­land­se pro­vin­cies Lim­burg inten­sief samen met […]