Nieuw bedrij­ven­ter­rein inge­bed in for­se groen­struc­tuur

Het is de bedoe­ling om tegen 2020 in het grens­ge­bied Lana­ken-Maas­tricht een nieu­we eco­no­mi­sche zone te ont­wik­ke­len in de vorm van een modern bedrij­ven­ter­rein, inge­bed in een for­se groen­struc­tuur.

Daar­naast wordt samen met de gemeen­te Riemst geke­ken naar grens­over­schrij­den­de woning­bouw­pro­ble­ma­tiek.

In het pro­ject Albert­knoop wer­ken de Bel­gi­sche en de Neder­land­se pro­vin­cies Lim­burg inten­sief samen met de gemeen­ten Lana­ken en Maas­tricht aan de ont­wik­ke­ling van het grens­ge­bied tus­sen Lana­ken en Maas­tricht. “Dat is een goe­de zaak”, zegt gede­pu­teer­de Patrick van der Broeck: “Zo’n geza­men­lij­ke aan­pak zorgt ervoor dat je gebieds­ge­richt, geïntegreerd én grens­over­schrij­dend kunt samen­wer­ken. Dat levert veel meer voor­deel op 
dan wan­neer je als gemeen­te of Pro­vin­cie alleen aan de slag gaat.”

Web­si­te
De ont­wik­ke­lin­gen voor het grens­ge­bied tus­sen Lana­ken en Maas­tricht zijn van­af nu ook te vol­gen op inter­net »

Het pro­ject is in Vlaan­de­ren onder­deel van het Eco­no­misch Net­werk Albert­ka­naal als stra­te­gisch pro­ject in uit­voe­ring van het Ruim­te­lijk Struc­tuur­plan Vlaan­de­ren. In Neder­land is Albert­knoop onder­deel van gemeen­te­lij­ke en pro­vin­ci­a­le beleids­plan­nen.

Bron:
Pro­vin­cie Lim­burg