Gemeen­te Alkmaar inves­teert fors in bomen in de stad

Met het vast­stel­len van de eer­ste Alkmaar­se Bomen­no­ta 2012–2017 onder­streept het gemeen­te­be­stuur het belang van bomen voor de stad. Groen­wet­hou­der Anjo van de Ven (OPA): “Bomen zijn onmis­baar voor de kwa­li­teit van de ste­de­lij­ke leef­om­ge­ving en dra­gen bij aan een goed leef­kli­maat in Alkmaar. In een goed leef­kli­maat kun­nen kos­ten in de gezond­heids­zorg omlaag, is […]

Open­ba­re ruim­te in Bre­da wordt fors ver­groend

Voor een bedrag van € 6,9 mil­joen wordt de open­ba­re ruim­te in de Breda­se wij­ken Hoge Vucht, Linie en Doorn­bos opge­knapt. De groen­voor­zie­nin­gen wor­den op elkaar aan­ge­slo­ten, even­als de water­par­tij­en. Ook wor­den de buurt­be­wo­ners betrok­ken bij het beheer van de bui­ten­ruim­te. “Elke wijk en elke buurt heeft wel zijn eigen lie­ve­lings­plek­je. Als gemeen­te Bre­da het […]