Berichten

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft 18,5 miljoen euro toegekend aan de gemeente Midden-Delfland voor investeringen in de kwaliteit van het cultuurhistorische landschap tussen Delft en Schiedam. Midden-Delfland gaat het geld gebruiken om verspreid liggende kassen in het gebied te saneren en zet het in voor het behoud van het karakteristieke agrarische weidelandschap.      

De projecten in Midden Delfland maken deel uit van het convenant IODS (Intergrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) dat het Rijk, lagere overheden, het Hoogheemraadschap Delfland en belangenorganisaties zoals LTO-Noord, ANWB en VNO-NCW-West in 2010 hebben afgesloten. Inzet van de afspraken is tegelijkertijd met de aanleg van de A4 Delft-Schiedam de natuur en recreatie in het gebied te versterken.

Van de rijksbijdrage is 5,3 miljoen euro bestemd voor het project ‘Saneren verspreid liggend glas’ voor sanering van kassen en verplaatsing van glastuinbouwbedrijven. Ruim 13 miljoen euro wordt besteed aan het behoud van traditionele agrarische bedrijvigheid en weidevogelbeheer in het gebied.

Bron:
Rijksoverheid

Het Park bij de Euromast krijgt de komende jaren een grondige opknapbeurt en wordt in oude luister hersteld. Het Park, onder meer een ontwerp van de landschapsontwerpers Zocher, is sinds december 2010 een Rijksmonument. De renovatie is nodig omdat het in de loop der jaren versleten is geraakt.

Met de opknapbeurt moet Het Park in de toekomst nog beter gebruikt gaan worden, door het beter geschikt maken voor hedendaags gebruik en meer bezoekers, betere verbindingen met het omliggende gebied, en duurzaam en zorgvuldig beheer.

Voor Het Park is een concept-Masterplan opgesteld. Tussen 22 februari en 31 maart kunnen bewoners, ondernemers, natuur- en milieuorganisaties en organisatoren van evenementen, feedback geven op het concept-masterplan. 

Ook kunnen Rotterdammers via www.rotterdam.nl/buitenruimtehetpark hun ideeën inbrengen. Na 1 april neemt het college van b en w een besluit over de definitieve plannen.

Historisch park
Het Park is 150 jaar oud en is samen met het Museumpark de enige grote groene long in het centrum. Het Park bestaat uit een ontwerp (1852-1861) van de landschapsontwerpers vader en zoon Zocher, de voormalige 17e-eeuwse buitenplaats de Heuvel, de in 1897 door G.J. de Jongh aangelegde heuvel met promenade langs de Maas en enkele bijzondere elementen die na de Floriade van 1960 zijn overgebleven. In 2008 is tijdens het Groenjaar de Oud Hollandse Tuin opgeknapt en in 2009 en 2010 zijn de waterpartijen en beschoeiingen langs het water vernieuwd.

Renovatie
De renovatie bestaat onder meer uit het versterken van de grasvelden zodat evenementen mogelijk blijven zonder het park teveel aan te tasten. Verder bestaat de renovatie uit het opknappen van de paden, toevoegen van meer groen, nieuw straatmeubilair in de Rotterdamse Stijl en het verbeteren van de voorzieningen in Het Park, zoals aanbrengen van openbare toiletten, speelvoorzieningen en realiseren van kleinschalige horeca. Ook komt er een betere en logischer verbinding met de omgeving, zoals het Museumpark. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats, tijdens de renovatieperiode blijft het Park steeds toegankelijk voor bezoekers.

Investering van € 7,5 miljoen
De totale renovatie vergt een investering van € 7,5 miljoen. Er is op dit moment budget voor de uitvoering van de eerste fase, bestaande uit het opknappen van de hoofdpaden, nieuw straatmeubilair en het centrale veld. De deelgemeente Centrum zal het beheerbudget voor Het Park vanaf 2012 verhogen met € 400.000,-. Daarnaast heeft Rotterdam een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk voor een bijdrage in het onderhoud van Het Park, voor de periode vanaf 2012.

Bron:
Gemeente Rotterdam