Flin­ke kwa­li­teits­im­puls Mid­den-Del­f­land

Minis­ter Schultz van Hae­gen (Infra­struc­tuur en Mili­eu) heeft 18,5 mil­joen euro toe­ge­kend aan de gemeen­te Mid­­den-Del­f­­land voor inves­te­rin­gen in de kwa­li­teit van het cul­tuur­his­to­ri­sche land­schap tus­sen Delft en Schie­dam. Mid­­den-Del­f­­land gaat het geld gebrui­ken om ver­spreid lig­gen­de kas­sen in het gebied te sane­ren en zet het in voor het behoud van het karak­te­ris­tie­ke agra­ri­sche wei­de­land­schap.       […]

Flin­ke opknap­beurt voor het park bij de Euro­mast

Het Park bij de Euro­mast krijgt de komen­de jaren een gron­di­ge opknap­beurt en wordt in oude luis­ter her­steld. Het Park, onder meer een ont­werp van de land­schaps­ont­wer­pers Zocher, is sinds decem­ber 2010 een Rijks­mo­nu­ment. De reno­va­tie is nodig omdat het in de loop der jaren ver­sle­ten is geraakt. Met de opknap­beurt moet Het Park in […]