Fiets mee en ont­dek groen in Rot­ter­dam

De Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten (VNG) orga­ni­seert samen met de gemeen­te Rot­ter­dam voor woens­dag 29 augus­tus van 13.30 tot 16.00 uur een fiets­ex­cur­sie voor bestuur­ders in het kader van ‘De Vita­le Groe­ne Stad’. De tocht gaat langs een aan­tal prak­tijk­voor­beel­den hoe de gemeen­te in een dicht­be­bouw­de en com­plexe omge­ving oplos­sin­gen heeft gevon­den voor groen. Eind 2011 heb­ben het minis­te­rie van […]

‘Meer groe­ne fiets- en wan­del­rou­tes door Over­schie’

Alle bewo­ners van Rot­ter­dam moe­ten in de nabije toe­komst naar het bui­ten­ge­bied van de stad kun­nen wan­de­len of fiet­sen via aan­trek­ke­lij­ke groe­ne rou­tes. Om dat te berei­ken inven­ta­ri­seert Groen­Links in Over­schie en in een aan­tal ande­re deel­ge­meen­ten wel­ke rou­tes al bestaan en voor­al wel­ke rou­tes ont­bre­ken. ‘Bewoners die van­uit de wij­ken een natuur- of recre­a­tie­ge­bied […]