Con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’ op Flo­ri­a­de

Op 20 en 27 juni orga­ni­seert de LTO Cul­tuur­groep Laan‑, Bos- en Park­bo­men in het pro­gram­ma van De Groe­ne Stad het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’. Het con­gres vindt plaats op de Flo­ri­a­de in Ven­lo. Dit con­gres wordt mede geor­ga­ni­seerd door het Gebruiks­waar­de­on­der­zoek Laan­bo­men, Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving en Plant Publi­ci­ty Hol­land. […]

Groen is geen kos­ten­post, maar levert opAan­dacht voor de lan­ge ter­mijn is essen­ti­eel

Goed­ko­per onder­houd, kos­ten­be­spa­ring en de waar­den van groen. Op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te ston­den die begrip­pen cen­traal in de lezin­gen van Jeroen Glis­se­naar (park­be­heer, Arn­hem), Frits Ruy­ten (Inte­gra­lis PP, Heel­sum) en Mar­ga­reth Hop (Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving, Lis­se. Dat bespa­ring in tij­den van financiële krap­te erg leeft, bleek uit de meer dan 100 […]

‘Naden­ken over groen is essen­ti­eel bij bouw­pro­jec­ten’

Door een gebrek aan ken­nis bij bouw­par­tij­en en zelfs land­schaps­ar­chi­tec­ten blij­ven bouw­pro­jec­ten na de rea­li­sa­tie vaak ach­ter met lelij­ke groen­stro­ken, ver­lep­te perk­jes en nut­te­lo­ze par­ken. Vol­gens Rob van der Ham, land­schaps­ar­chi­tect en beleids­amb­te­naar in Den Haag, moe­ten alle par­tij­en meer inves­te­ren in ken­nis. Bou­wers moe­ten naar zijn smaak veel kri­ti­scher zijn over de inbreng van […]