‘Naden­ken over groen is essen­ti­eel bij bouw­pro­jec­ten’

Door een gebrek aan ken­nis bij bouw­par­tij­en en zelfs land­schaps­ar­chi­tec­ten blij­ven bouw­pro­jec­ten na de rea­li­sa­tie vaak ach­ter met lelij­ke groen­stro­ken, ver­lep­te perk­jes en nut­te­lo­ze par­ken. Vol­gens Rob van der Ham, land­schaps­ar­chi­tect en beleids­amb­te­naar in Den Haag, moe­ten alle par­tij­en meer inves­te­ren in ken­nis. Bou­wers moe­ten naar zijn smaak veel kri­ti­scher zijn over de inbreng van groen.

Van der Ham stelt dat zowel opdracht­ge­vers als opdracht­ne­mers zich meer bewust moe­ten zijn van de rol van groen in de plan­vor­ming en het veel zake­lij­ker moe­ten bena­de­ren. “Par­tij­en moe­ten eer­der in het pro­ces over ste­de­lijk groen naden­ken. Zo krijg je min­der onzin­ni­ge plan­nen, zoals een stads­park op een bedrij­ven­ter­rein, of schreeu­wend dure perk­jes op roton­des. Er is nau­we­lijks besef dat een boom pas na vijf­tig jaar de uit­stra­ling heeft van een oud stads­park. Groen is dus een inves­te­ring op lan­ge termijn.”

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Wat vindt u van de mening van Rob van der Ham? Rea­geer op het forum van De Groe­ne Stad »

 

Bron:
Cobouw