Groen zorgt ervoor dat men­sen elkaar ont­moe­ten en beter leren ken­nen

Uit de toe­komst­vi­sie over de wijk Bos­win­kel in Ensche­de blijkt dat een groe­ne omge­ving met dui­de­lij­ke gebruiks­mo­ge­lijk­he­den in het open­baar groen ervoor zorgt dat de bewo­ners van de wijk elkaar meer gaan ont­moe­ten en elkaar dus beter leren ken­nen. In de visie ‘Boswinkel duur­zaam en vitaal’ staat het vol­gen­de omschre­ven: “Het ver­gro­ten van de gebruiks­mo­ge­lijk­he­den […]

Stads­land­bouw brengt stad en plat­te­land bij elkaar

Vol­waar­di­ge land­bouw­be­drij­ven in een ste­de­lij­ke omge­ving zijn van meer­waar­de voor zowel boe­ren, bur­gers als de stad. Een stads­boer­de­rij kan recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den bie­den dicht bij huis. Kin­de­ren kun­nen er met eigen ogen zien waar de melk van­daan komt en hoe aard­ap­pe­len groei­en. Inkom­sten uit land­schaps­be­heer en direc­te ver­koop van ver­se pro­duc­ten zijn voor­de­len voor de boer. Ook […]