Maas­tricht­se groe­ne loper cen­traal item in der­de edi­tie De Groe­ne Stad

Ruim 21.000 abon­nees ont­van­gen van­daag de der­de edi­tie van De Groe­ne Stad met daar­in aan­dacht voor het groot­ste ruim­te­lij­ke inrich­tings­plan ooit. In Maas­tricht is name­lijk begin dit jaar een zeer ambi­ti­eus pro­ject van start gegaan: ‘De Groe­ne Loper’, een plan voor de stad en de snel­weg A2. Cen­traal in het Maas­tricht­se plan staat de gesta­pel­de […]

Nieu­we edi­tie Bomen en wet ver­sche­nen

Bomen en wet is al 30 jaar het stan­daard­werk op het gebied van wet­ge­ving en recht­spraak over bomen. Deze zes­de geheel her­zie­ne edi­tie behan­delt de ver­an­de­rin­gen in wet- en regel­ge­ving en de ont­wik­ke­lin­gen in de recht­spraak. De nieu­we edi­tie gaat in op de intro­duc­tie van de omge­vings­ver­gun­ning en de ver­nieuw­de wet op de ruim­te­lij­ke orde­ning. […]