Stads­land­bouw biedt eco­no­misch per­spec­tief

Stads­land­bouw draagt bij aan het voed­sel­be­wust­zijn van inwo­ners, biedt een nieu­we kijk op stads­ont­wik­ke­ling en is boven­dien eco­no­misch inte­res­sant. Om die doel­stel­lin­gen te berei­ken, werd in juni  de Green Deal Stads­land­bouw geslo­ten. Jan Wil­lem van der Schans van het Land­bouw Eco­no­misch Insti­tuut (LEI) is mede­on­der­te­ke­naar van de Green Deal. “Wat wij beo­gen is dat land­bouw […]

Groen loont, juist ook in eco­no­misch min­de­re tij­den

Groen gekop­peld aan bebou­wing levert een hoge­re kwa­li­teit en een bete­re leef­baar­heid. De bouw­we­reld en de gemeen­te­lij­ke groen­amb­te­na­ren heb­ben elkaar dus nodig. Daar­over zijn Roel den Dik­ken van de gemeen­te Eind­ho­ven en Wil­lem Wee­da van bouw­on­der­ne­ming BAM/Mostert De Win­ter het roe­rend met elkaar eens. „Als je in deze eco­no­mi­sche reces­sie hui­zen of een bedrij­ven­ter­rein wilt […]