Berichten

Diverse orchideeënsoorten, Dwergzegge en Stijve ogentroost zijn bijzondere planten die nu weer in de bermen voorkomen, dankzij succesvol ecologisch bermbeheer door de gemeente Noordoostpolder.

Het ecologisch beheer wordt betaald door gemeente Noordoostpolder, die eigenaar van de bermen is. Het vrijgekomen bagger uit de sloten wordt niet op de berm gelegd, maar verwerkt op de landbouwpercelen van de aangrenzende agrariërs.

Wilde orchideeën
Om tot dit succes te komen, heeft de gemeente de bermen eerst grootschalig afgeplagd. Door het botanisch beheer zijn de duinvalleivegetaties sterk hersteld. Deze vegetaties kwamen hier tot in de jaren ’80 voor. Naast de Rietorchis en de Bijenorchis is de kans groot dat ook andere orchideeën in de komende tien jaar zullen verschijnen.

De gemeente werkt in het bermenproject nauw samen met Landschapsbeheer Flevoland, en daarnaast met provincie Flevoland, IVN afdeling Noordoostpolder, LTO-Noord afdeling Noordoostpolder, aangrenzende agrariërs, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Nationale Postcode Loterij.

Bron:
Gemeente Noordoostpolder

cologisch groenbeheer heeft inmiddels een steeds grotere plaats binnen het groenbeheer gekregen. De informatie over het ecologisch beheer bleek verspreid aanwezig, vaak moeilijk toegankelijk of niet direct toepasbaar. Ecologisch groenbeheer in de praktijk is een werkbaar, overzichtelijk en praktisch handboek, dat veel informatie bevat voor iedereen die te maken heeft of krijgt met het beheer in de bebouwde omgeving, langs wegen en watergangen. Natuurlijke processen zijn een belangrijk uitgangspunt. Dit boek beschrijft de processen en geeft een overzicht van de aspecten die bij ecologische groenbeheer een rol spelen.