Sym­po­si­um ‘Bomen en stra­ling’ druk bezocht

Het Groe­ne Pavil­joen in Baarn was afge­lo­pen vrij­dag nau­we­lijks groot genoeg voor alle belang­stel­len­den voor het eer­ste sym­po­si­um over het effect van elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling op bomen. Spre­kers uit de boom­kwe­ke­rij, het gemeen­te­lijk groen­be­heer en de weten­schap deel­den hun ken­nis en erva­rin­gen met onbe­ken­de boom­aan­tas­tin­gen en de rol die elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling daar­bij zou kun­nen spe­len.   […]

Par­ti­ci­pa­tie over bomen aan Utrecht­se wer­ven onder druk

De motie die D66 gis­te­ren indien­de in de Utrecht­se gemeen­te­raad over par­ti­ci­pa­tie inza­ke de bomen aan de Utrecht­se wer­ven heeft net geen meer­der­heid gehaald. SP en Groen­Links steun­den de motie. De wer­ven zijn in slech­te staat en moe­ten her­steld wor­den en daar­bij sneu­ve­len bomen. De gemeen­te had een vel­ver­gun­ning aan­ge­vraagd, zon­der eerst een par­ti­ci­pa­tie­tra­ject op […]