Drie geno­mi­neer­den voor de Natuur- en erf­goed­prijs 2012

Het ANWB blad ‘Buitenleven’ en het ANWB Fonds rei­ken in 2012 voor de der­de keer de Bui­ten­le­ven Natuur & Erf­goed­prijs uit. Een prijs die in het leven is geroe­pen om behoud en her­stel van natuur en erf­goed te sti­mu­le­ren. Er zijn drie geno­mi­neer­den: De moes­tuin op land­goed Ver­wol­de Stich­ting kas­teel Loe­ner­sloot Stich­ting zon­ne­veer Nieuw­koop Lees […]

Tus­sen­stand boom­ver­kie­zing Epe: Drie beu­ken blij­ven op één!

De drie beu­ken bij de Ton­ge­ren­se school in Ede zijn in de ver­kie­zing ‘Welke boom heeft de X‑factor’ ver­der uit­ge­lo­pen op de pla­taan aan de Beek­s­traat en de es bij de Gil­de­school. De gemeen­te Epe doet mee aan de boom­ver­kie­zing met als reden dat zij bomen belang­rijk vin­den voor de leef­om­ge­ving. De boom­ver­kie­zing is een […]

Utrecht start drie proe­ven met groe­ne daken

De pro­vin­cie Utrecht is per direct gestart met drie proe­ven met groe­ne daken. Op basis van de resul­ta­ten doet de pro­vin­cie Utrecht begin 2011 een voor­stel voor ver­be­te­ring van groe­ne daken en een mas­sa­le intro­duc­tie hier­van. De groe­ne daken en gevels wor­den getest op iso­la­tie, ener­gie­op­wek­king, water­ber­ging, fil­te­ren van fijn stof, geluids­dem­ping en het opvan­gen […]