Wad­den­fonds draagt bij aan aan­plant iepen

Fries­land en Gro­nin­gen gaan de komen­de jaren totaal 7.000 iepen aan­plan­ten in de wad­den­ge­meen­ten. Dit gebeurt met steun van­uit het Wad­den­fonds. In totaal is €2,6 mil­joen beschik­baar. De aan­plant zal plaats­vin­den bin­nen het pro­ject ‘Her­plant van iepen in de Wad­den­re­gio’. Daar­mee wil de Iepen­wacht karak­te­ris­tie­ke iep­be­plan­tin­gen ver­ster­ken en her­stel­len. De Iepen­wacht is een samen­wer­kings­ver­band van […]

Ver­bin­den open­baar groen draagt bij aan Utrecht­se bio­di­ver­si­teit

Klei­ne aan­pas­sin­gen in de aan­leg en beplan­ting van het open­baar groen kun­nen het aan­tal die­ren in de stad Utrecht aan­zien­lijk ver­gro­ten. Dit blijkt uit een onder­zoek dat Amy Beerens van de Uni­ver­si­teit Utrecht deed in opdracht van de gemeen­te Utrecht. Wet­hou­der Mir­jam de Rijk van Mili­eu en Duur­zaam­heid ziet hier­in een onder­steu­ning van het gemeen­te­lijk […]