Wad­den­fonds draagt bij aan aan­plant iepen

Fries­land en Gro­nin­gen gaan de komen­de jaren totaal 7.000 iepen aan­plan­ten in de wad­den­ge­meen­ten. Dit gebeurt met steun van­uit het Wad­den­fonds. In totaal is €2,6 mil­joen beschik­baar.

De aan­plant zal plaats­vin­den bin­nen het pro­ject ‘Her­plant van iepen in de Wad­den­re­gio’. Daar­mee wil de Iepen­wacht karak­te­ris­tie­ke iep­be­plan­tin­gen ver­ster­ken en her­stel­len.

De Iepen­wacht is een samen­wer­kings­ver­band van over­he­den. Doel is de iep te behou­den in Neder­land en de iep­ziek­te te bestrij­den.

Uit­val door iep­ziek­te
Tien jaar gele­den zorg­de de iep­ziek­te voor een jaar­lijk­se uit­val van meer dan 10%. Dank­zij de Iepen­wacht is dit per­cen­ta­ge terug­ge­dron­gen naar nog geen 1%.

De nieu­we iepen zul­len geplant wor­den langs wegen, in wier­de- en terp­dor­pen, op his­to­ri­sche ter­rei­nen en op boe­ren­er­ven.

Lan­de­lijk is de iep bezig aan een come­back. Amster­dam ver­vult hier­in een voor­trek­kers­rol met een nieuw iepe­n­ar­bo­re­tum.

Lees een arti­kel over de Amster­dam­se aan­pak in De Boom­kwe­ke­rij nr. 50.

© De Boom­kwe­ke­rij