Woon­con­su­ment spreekt voor­keur uit voor dorps woon­mi­li­eu in kwa­li­ta­tief goe­de open­ba­re ruim­te

Een onder­zoek onder Utrecht­se woon­con­su­men­ten heeft een schat aan infor­ma­tie opge­le­verd over hoe men­sen wil­len wonen in de nieu­we Utrecht­se wijk Haar­zicht. Een rui­me meer­der­heid (70 pro­cent) kiest voor een dorps woon­mi­li­eu in een kwa­li­ta­tief goe­de open­ba­re ruim­te met bij­voor­beeld gro­te bomen. Het meren­deel van de res­pon­den­ten wil wonen in een twee-onder-een-kap‑, hoek- of vrij­staan­de […]

Alkmaars nieuw­ste woon­wijk wordt dorps

Het ste­den­bouw­kun­dig plan voor Vrooner­meer Noord is klaar. Alkmaars nieuw­ste woon­wijk krijgt veel groen en een gro­te vari­a­tie aan wonin­gen. Met mooie straat­jes die het dorps­ge­voel van wel­eer oproe­pen. En met veel –natuurlijke – speel­mo­ge­lijk­he­den voor de kin­de­ren. Gren­zend aan de wijk, op het grond­ge­bied van Lan­ge­dijk, komt een nieuw meer. Het karak­te­ris­tie­ke Noord-Hol­­land­­se land­schap […]