Alkmaars nieuw­ste woon­wijk wordt dorps

Het ste­den­bouw­kun­dig plan voor Vrooner­meer Noord is klaar. Alkmaars nieuw­ste woon­wijk krijgt veel groen en een gro­te vari­a­tie aan wonin­gen. Met mooie straat­jes die het dorps­ge­voel van wel­eer oproe­pen. En met veel –natuurlijke – speel­mo­ge­lijk­he­den voor de kin­de­ren. Gren­zend aan de wijk, op het grond­ge­bied van Lan­ge­dijk, komt een nieuw meer. Het karak­te­ris­tie­ke Noord-Hol­land­se land­schap stond aan de basis van het ont­werp voor de wijk. En dat geeft een ver­ras­send en tege­lijk ver­trouwd beeld.