Natuur­SU­PER heeft als doel der­tien loca­ties in Neder­land te kun­nen onder­steu­nen

Ter­rei­nen lig­gen steeds vaker en lan­ger braak, onder ande­re van­we­ge de hui­di­ge eco­no­mi­sche ont­wik­ke­lin­gen. Deze ter­rei­nen kun­nen een tij­de­lij­ke bestem­ming krij­gen.  Van­uit deze visie is in 2010 in Eind­ho­ven een pilot­pro­ject gere­a­li­seerd, genaamd Natuur­SU­PER­markt. Dit pro­ject richt­te zich op de tij­de­lij­ke invul­ling van een braak­lig­gend ter­rein met een buurt­moes­tuin. Doel is om eind 2013 in […]

Doel Dag van het Park is ont­dek­ken van groen in de stad

Op zon­dag 29 mei vindt voor de zeven­de keer de Dag van het Park plaats in Den Bosch. De gemeen­te orga­ni­seert de dag samen met Buur­ten in Bewe­ging. Dit eve­ne­ment is een ini­ti­a­tief van de ANWB. Doel is bewo­ners het groen in de stad te laten ont­dek­ken. Dit jaar vindt het eve­ne­ment plaats van 12.00 […]