Natuur­brug Utrecht­se­weg (N417) ver­bindt natuur in het Gooi

Op zater­dag 21 mei open­de gede­pu­teer­de Tjeerd Tals­ma de natuur­brug over de Utrecht­se­weg. Hier­mee is een belang­rij­ke stap gezet in de natuur­lij­ke ver­bin­ding van de hele Heu­vel­rug: van het Gooi­meer tot aan Neder­rijn. Die­ren als de das, ree, boom­mar­ter en zand­ha­ge­dis en ver­schil­len­de plant­soor­ten krij­gen hier­door een gro­ter aan­een­ge­slo­ten en eco­lo­gisch divers leef­ge­bied. Het Gooi […]

‘Bij­en zijn een goe­de graad­me­ter voor de gezond­heid van de natuur…!’

Inter­view met voor­zit­ter Lai­la Dries­sen en pro­gram­ma mana­ger Han­nie Kor­thof Dat stelt Lai­la Dries­sen, bur­ge­mees­ter van Lei­der­dorp en enthou­si­ast voor­zit­ter van De Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap. We spre­ken haar samen met Han­nie Kor­thof, pro­gram­ma­ma­na­ger.  Dries­sen: ‘Even een stuk­je geschie­de­nis: Groe­ne Cir­kels zijn een ini­ti­a­tief van Hei­ne­ken, de pro­vin­cie Zuid Hol­land en ken­nis­part­ner Alter­ra Wage­nin­gen. De oor­spron­ke­lij­ke […]

Pre­sen­ta­tie De Groe­ne Stad op Plan­ta­ri­um 2015

Van 26 t/m 29 augus­tus vond in Bos­koop de Plan­ta­ri­um beurs plaats. De Groe­ne Stad pre­sen­teer­de op deze vak­beurs beel­den van grij­ze plek­ken in de stad die door de ont­wer­pers van De Natuur­lij­ke Stad groen inge­kleurd zijn. Een wereld van ver­schil!