Natuur­brug Utrecht­se­weg (N417) ver­bindt natuur in het Gooi

Op zater­dag 21 mei open­de gede­pu­teer­de Tjeerd Tals­ma de natuur­brug over de Utrecht­se­weg. Hier­mee is een belang­rij­ke stap gezet in de natuur­lij­ke ver­bin­ding van de hele Heu­vel­rug: van het Gooi­meer tot aan Neder­rijn.
Die­ren als de das, ree, boom­mar­ter en zand­ha­ge­dis en ver­schil­len­de plant­soor­ten krij­gen hier­door een gro­ter aan­een­ge­slo­ten en eco­lo­gisch divers leef­ge­bied.
Het Gooi is een prach­tig gebied met veel natuur, maar ook een gebied met ver­ste­de­lij­king en infra­struc­tuur die oor­spron­ke­lij­ke natuur­ge­bie­den door­krui­sen.
“De pro­vin­cie Noord-Hol­land inves­teert fors in de Gooi­se natuur. Maar zon­der samen­wer­king in de regio lukt het ons niet om ‘groots te ver­bin­den’”, zo bena­druk­te de gede­pu­teer­de. “Rijks­wa­ter­staat en Pro­Rail gin­gen ons met de eco­duc­ten over de A27 en de spoor­lijn al voor. De natuur­brug over de Utrecht­se­weg was het nog ont­bre­ken­de puz­zel­stuk­je in de bre­de­re natuur­ver­bin­ding Zwa­lu­wen­berg.”
De gede­pu­teer­de ont­hul­de ook de nieu­we naam: natuur­brug Hoor­ne­boeg.