Groen en dag­licht ver­be­te­ren het bin­nen­kli­maat

In 2011 is van­uit het pro­gram­ma Bou­wen met Groen en Glas een onder­zoek uit­ge­voerd naar de  moge­lijk­he­den om met groen­toe­pas­sin­gen de kwa­li­teit van school­ge­bou­wen te ver­be­te­ren. Hier­uit kwam naar voren dat de meer­waar­de die groen in, op, aan of om een gebouw kan geven zeker wordt erkend. Maar ondanks dat vrij­wel ieder­een enthou­si­ast is over […]

Het effect van plan­ten en kunst­ma­tig dag­licht op het wel­be­vin­den en de gezond­heid van kan­toor­per­so­neel, school­kin­de­ren en gezond­heids­wer­kers

In Noor­we­gen is ein­de jaren Negen­tig een begin gemaakt met onder­zoe­ken die ten doel had­den te bepa­len in hoe­ver­re kamer­plan­ten van invloed zijn op de gezond­heid en het wel­be­vin­den van men­sen die hun werk­da­gen voor het groot­ste gedeel­te tus­sen vier muren door­bren­gen. Gecon­clu­deerd wordt dat dui­de­lijk is aan­ge­toond dat kamer­plan­ten een inte­res­san­te moge­lijk­heid bete­ke­nen om […]