Twee­daag­se cur­sus bou­wen met groen en glas

Opdracht­ge­vers van van­daag eisen voor de toe­komst com­for­ta­be­le wonin­gen en kan­to­ren die een bron zijn van vita­li­teit en ener­gie. Bou­wen met Groen en Glas rea­li­seert deze nieu­we norm. Door een opti­ma­le samen­wer­king van zon­ne­warm­te, dag­licht en groen ervaart de gebrui­ker een aan­ge­na­me werk- of leef­om­ge­ving. Tij­dens een twee­daag­se cur­sus, geor­ga­ni­seerd door Bou­wen met Groen en […]

Wage­nin­gen UR biedt cur­sus ‘Multifunctionele Stads­land­bouw’ aan

Stads­land­bouw is moge­lijk een ant­woord op ste­de­lij­ke zor­gen als gebrek aan groen, rust, ruim­te, duur­zaam­heid en cohe­sie. Wage­nin­gen UR biedt een cur­sus aan over de nieu­we visie op wat stad en land­bouw, ste­de­ling en boer voor elkaar kun­nen bete­ke­nen. De cur­sus geeft ant­woord op vele vra­gen, zoals: wat kan land­bouw voor mijn stad bete­ke­nen? Wel­ke […]

Zes­de­lig cur­sus ‘Leren van Alme­re’ start van­daag

Van­af 18 janu­a­ri orga­ni­seert Plus­bi­bli­o­theek Fle­vo­land, in samen­wer­king met het Inter­na­ti­o­nal New Town Insti­tu­te (INTI), weer de zes­de­li­ge cur­sus ‘Leren van Alme­re’. Alme­re komt, net als veel ande­re ste­den, tot stand door een com­bi­na­tie van bewus­te keu­zes en toe­val­lig­he­den. De ont­wik­ke­ling van de stad is dan ook veel min­der over­zich­te­lijk dan voor­af gemaak­te plan­nen en […]

Gra­tis cur­sus tui­nie­ren voor alle Hoorn­se inwo­ners

Onder het kli­maat­mot­to ‘Puur Hoor­n’ krij­gen alle Hoorn­se inwo­ners gra­tis een cur­sus ‘Natuurlijk Tuinieren!’ aan­ge­bo­den van de gemeen­te Hoorn. De gemeen­te Hoorn wil bewo­ners via de cur­sus bewust maken van het belang van een groe­ne en mili­eu­vrien­de­lij­ke tuin. Een groe­ne omge­ving geeft rust en pri­va­cy en toch wor­den tui­nen vaak hele­maal bestraat. Een groe­ne tuin […]