Roof­top Revo­lu­ti­on wil via crowd­fun­ding onbe­nut plat dak in ste­den ver­groe­nen

Van­daag gaat het crowd­fun­ding plat­form voor groe­ne daken Roof­top Revo­lu­ti­on live met de eer­ste 5 Amster­dam­se dak­pro­jec­ten. Ieder­een kan mee­doen door een dak­pro­ject aan te maken, zodat er een groot dak en natuur­ge­bied ver­spreid over de daken ont­staat. Adop­tie via crowd­fun­ding Voor het eerst kun­nen orga­ni­sa­ties en men­sen die ‘dak-loos’ zijn, maar wel iets wil­len […]

De Groe­ne Stad steunt Groen “Hed­ge­fund” Zui­d­as

Inves­te­rin­gen in groen leve­ren op ter­mijn een hoog ren­de­ment op voor de hele samen­le­ving, want ze dra­gen bij aan een pret­ti­ge­re leef­om­ge­ving en bete­re gezond­heid. Dat blijkt uit onder­zoek van o.a. Pro­fes­sor Jaap Sei­dell en Dr. Jolan­da Maas, bei­den ver­bon­den aan de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam. De Groe­ne Stad steunt net als deze beken­de weten­schap­pers de […]