Roof­top Revo­lu­ti­on wil via crowd­fun­ding onbe­nut plat dak in ste­den ver­groe­nen

Van­daag gaat het crowd­fun­ding plat­form voor groe­ne daken Roof­top Revo­lu­ti­on live met de eer­ste 5 Amster­dam­se dak­pro­jec­ten. Ieder­een kan mee­doen door een dak­pro­ject aan te maken, zodat er een groot dak en natuur­ge­bied ver­spreid over de daken ont­staat.
Adop­tie via crowd­fun­ding
Voor het eerst kun­nen orga­ni­sa­ties en men­sen die ‘dak-loos’ zijn, maar wel iets wil­len bij­dra­gen, in actie komen door via het plat­form te crowd­fun­den. Groe­ne daken heb­ben gro­te voor­de­len, meer bio­di­ver­si­teit (plan­ten en bij­en), een lan­ge­re levens­duur van het dak en water­ber­ging en min­der kans op over­stro­ming. Met crowd­fun­ding kun­nen bewo­ners, woning­bouw­ver­e­ni­gin­gen, etc zelf kie­zen door een spe­ci­fiek stuk­je natuur­ge­bied te adop­te­ren en daar hun geld of ken­nis voor in zet­ten.
Ande­re ste­den aan­pak­ken
Amster­dam heeft alleen al 12 km² onbe­nut plat dak. Nog geen 1% van de daken is nu groen. Met de Roof­top Revo­lu­ti­on kan daar ver­an­de­ring in wor­den gebracht. Na de start in Amster­dam, is het de ambi­tie om de komen­de drie jaar mini­maal 3 ande­re Neder­land­se ste­den aan te pak­ken. Roof­top Revo­lu­ti­on is een ini­ti­a­tief van De Groe­ne Grach­ten en De Gezon­de Stad en wordt onder­steund door de gemeen­te Amster­dam, Stich­ting DOEN, Rabo­bank, Rain­p­roof, Let It Grow en Natuur­mo­nu­men­ten.
Aan­ge­mel­de pro­jec­ten krij­gen bege­lei­ding van Roof­top Revo­lu­ti­on bij het ont­wik­ke­len van de dak­tuin.
Bron: archi­tec­tuurNL