Agnes van Arden­ne: Juis­te ant­woord op cri­sis is groe­ne, cir­cu­lai­re eco­no­mie

â€Het juis­te ant­woord op de cri­sis is ver­groe­ning. Ver­groe­ning van de omge­ving, van leef­stij­len en van de eco­no­mie€œ, zei Agnes van Arden­ne bij de Nati­o­na­le Groen­dag in Erme­lo. De tuin­­bouw- en groen­sec­tor kan daar­bij in bin­­nen- en bui­ten­land voort­bou­wen op het con­cept van de Groe­ne Ste­den, meent de voor­zit­ter van het Pro­duct­schap Tuin­bouw (PT). Vol­gens […]

‘Juist de cri­sis biedt kan­sen voor groen’ Om groen te finan­cie­ren is samen­wer­king en cre­a­ti­vi­teit onont­beer­lijk

Dat groen waar­de heeft en dat er aan groen te ver­die­nen valt, daar­over twij­felt nie­mand op het con­gres Groen Loont dat plaats vond op 27 okto­ber in Deven­ter, voor­af­gaand aan de prijs­uit­rei­king van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Maar hoe finan­cier je groen? Waar haal je het geld van­daan? Nu de lan­de­lij­ke over­heid zich terug­trekt […]