‘€Het con­cept van de ‘Groe­ne Stad’ vraagt om een ande­re bena­de­ring van de ont­wik­ke­ling van ste­den’€

Anne­ma­rie Jor­rits­ma bena­druk­te in haar toe­spraak van de prijs­uit­rei­king van Enten­te Flo­ra­le dat het con­cept van de ‘Groe­ne Stad’ vraagt om een ande­re bena­de­ring van de ont­wik­ke­ling van ste­den. Niet alleen de bouw­we­reld, pro­ject­ont­wik­ke­laars, archi­tec­ten en poli­tiek heb­ben het voor het zeg­gen als het gaat om de ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling, ook de groen­we­reld moet hier­bij een […]

Sym­po­si­um over het con­cept Gemeen­schaps­tui­nen

Op 11 febru­a­ri orga­ni­seert Groen­fo­rum Neder­land in samen­wer­king met Radar­Ad­vies een mini-sym­po­­si­um  over het con­cept Gemeen­schaps­tui­nen.  Met als the­ma:  hoe de groe­ne ruim­te kan bij­dra­gen aan het beha­len van soci­a­le en maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­lin­gen. Down­load hier de uit­no­di­ging » Down­load hier de bro­chu­re Gemeen­schaps­tui­nen ‘duurzaam instru­ment voor inte­gra­le wijkaan­pak, soci­a­le cohe­sie, par­ti­ci­pa­tie en re-inte­­gra­­tie’ »   […]

Behoef­te aan Groe­ne Stad con­cept in Mid­den-Oos­ten

Onlangs orga­ni­seer­de het Neder­land­se minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit een fact­fin­­ding-mis­­sie naar Saoe­­di-Ara­­bië en de Ver­e­nig­de Ara­bi­sche Emi­ra­ten, om na te gaan of de Neder­land­se ken­nis, erva­ring en tech­no­lo­gie een bij­dra­ge zou­den kun­nen leve­ren aan meer duur­za­me groe­ne ste­den, het zoge­he­ten Groe­ne Stad con­cept. In de Gol­f­re­gio zijn veel ste­den die zich in razend­snel […]