De com­pac­te stad wordt steeds gro­ter

Al decen­nia­lang pro­beert de Rijks­over­heid het ste­de­lijk gebied com­pact te hou­den. Doel van dit beleid is het open land­schap te behou­den en de mobi­li­teit te beper­ken. Boven­dien zijn ste­den belang­rijk voor de eco­no­mie. Ondanks dit beleid is er een dui­de­lij­ke trek gaan­de van inwo­ners van­uit de stad naar de ran­den en ook de bedrij­vig­heid groeit […]

Min­der groen in com­pac­te ste­den

Het wonen in de stad is door bewust over­heids­be­leid onaan­trek­ke­lijk gewor­den. Dit stelt NWO-onder­­zoe­­ker Jas­per Dek­kers vast. Hij doelt hier­mee op de ‘compacte stad’ met dich­te bebou­wing in de stad en veel groen tus­sen de ste­den. Vol­gens de pro­mo­ven­dus  gaat dit ten kos­te van het groen in de stad. Dek­kers stelt vast dat de  doel­stel­ling […]

Benau­wend gevoel in com­pac­te ste­den

De ont­wik­ke­ling van dicht­be­volk­te ‘compacte ste­den’ is een nood­zaak om de bevol­king van de 21ste eeuw te huis­ves­ten. Aan de com­pac­te stad kle­ven ech­ter ook nade­len zegt Richard Ful­ler. Het ver­lies van open­baar groen ver­min­dert de kwa­li­teit van leven en ver­drijft de leven­de natuur uit de ste­den.