Vlaan­de­ren 200.000 bomen rij­ker met Cam­pag­ne ‘Bos voor Ieder­een’

De meer­ja­ren­cam­pag­ne ‘Bos voor Ieder­een’, waar­mee het  Bel­gi­sche Natuur­punt eco­lo­gisch waar­de­vol­le bos­sen wil aan­leg­gen in heel Vlaan­de­ren, ver­loopt zeer suc­ces­vol. Er staan momen­teel al 200.000 bomen op de tel­ler. Dank­zij spon­so­ring van bedrij­ven en par­ti­cu­lie­ren kun­nen gron­den aan­ge­kocht wor­den om bos­sen aan te leg­gen. Niet zomaar bos­sen, maar toe­gan­ke­lij­ke natuur­bos­sen. 2011 is het Inter­na­ti­o­naal Jaar […]

Cam­pag­ne Groen Loont van start

Het voor­jaar is aan­ge­bro­ken en men­sen trek­ken weer mas­saal naar bui­ten om te genie­ten van het groen in en om de bebouw­de omge­ving. Helaas zien veel gemeen­ten zich op dit moment genood­zaakt te bezui­ni­gen, het groen wordt daar­bij niet ont­zien. Als reac­tie op deze plan­nen, zijn enke­le par­tij­en die het groen omar­men de cam­pag­ne Groen […]

Alles over de Cam­pag­ne Groen Loont!

Veel gemeen­ten zien zich op dit moment genood­zaakt te bezui­ni­gen en het open­baar groen wordt daar­bij niet ont­zien. Als reac­tie op deze plan­nen, zijn enke­le par­tij­en die het groen omar­men de cam­pag­ne Groen Loont gestart. Met dit ini­ti­a­tief wil­len ze gemeen­ten, pro­vin­cies, de lan­de­lij­ke over­heid, de bouw­sec­tor, woningbouwcoöperaties, boom­kwe­kers en groenvoorzieners/hoveniers infor­me­ren over de eco­no­mi­sche […]

Beve­ren plant 5.000 bomen voor cam­pag­ne ‘Plant for the Pla­net’

De Bel­gi­sche gemeen­te Beve­ren gaat voor 5.000 nieu­we bomen plan­ten en onder­steunt hier­mee de cam­pag­ne ‘Plant for the Pla­net’ van de Ver­e­nig­de Naties. Om aan 5.000 nieu­we bomen te komen, wil de gemeen­te ook haar inwo­ners sti­mu­le­ren om een boom te plan­ten. Daar­om wordt er een bomen­ver­koop voor par­ti­cu­lie­ren geor­ga­ni­seerd.  De bomen­ver­koop vindt plaats op […]