1e Gebouw op C2C-ter­rein Park 2020 in novem­ber in gebruik

Huis­houd­ap­pa­ra­ten­fa­bri­kant Bosch en Sie­mens neemt als eer­ste op 11 novem­ber 2011 een kan­toor­ge­bouw op het bedrij­ven­ter­rein Park 20|20 in Hoofd­dorp in gebruik. Park 20|20 is het eer­ste groot­scha­li­ge kan­to­ren­com­plex ter wereld dat is ont­wor­pen vol­gens de prin­ci­pes van Crad­le-to-Crad­le (C2C). Groen ver­vult een belang­rij­ke rol in het kan­to­ren­park. Het 5,4 ha gro­te gebied bestaat voor […]

C2C-aan­pak voor ont­wik­ke­ling ‘ste­de­lij­ke jun­gle’ in Hong Kong

Hong Kong behoort tot de meest dicht­be­volk­te gebie­den in de wereld met 30.000 inwo­ners per vier­kan­te kilo­me­ter. Om een ant­woord te geven aan de druk door over­be­vol­king ont­wik­kel­de de Bel­gi­sche archi­tect, Vin­cent Cal­l­e­baut, het pro­ject ‘The Per­fu­med Jun­gle’ op basis van crad­le to crad­le-prin­­ci­­pes. Niet de natuur terug­drin­gen, maar onge­rep­te natuur de stad bin­nen­ha­len in […]