Stich­ting Per­ma­cul­tuur Mep­pel orga­ni­seert eer­ste ‘Groe­ne Buurt Café’

Stich­ting Per­ma­cul­tuur Mep­pel orga­ni­seert haar eer­ste Groe­ne Buurt Café. In wijk­cen­trum De Poe­le krij­gen buurt­be­wo­ners van de wijk Havel­ter­ma­de op 19 april uit­leg over de moge­lijk­he­den voor de aan­leg van een wijk­groen­te­tuin, pluk­tuin en buurt­tui­nen. De stich­ting is een ini­ti­a­tief van Irma Lok en Gea Schoe­ma­ker. Zij kre­gen vorig jaar van de gemeen­te 2500 euro […]

Natuur­SU­PER: Vijf jaar buur­tui­nen en stads­land­bouw

Met 828 ini­ti­a­tie­ven* waar­van er de mees­te ouder zijn dan twee jaar, lijkt de hype rond­om buurt­tui­nen, samen­tui­nen en stads­land­bouw voor­bij. De groei naar vol­was­sen­heid con­fron­teert de tui­nen met nieu­we uit­da­gin­gen. Gemeen­ten en sub­si­die­ver­strek­kers vra­gen naar ver­dien­mo­del­len om finan­ci­eel onaf­han­ke­lijk te wor­den. Maar ook spe­len com­mu­ni­ca­tie en behoud van vrij­wil­li­gers een belang­rij­ke rol in de pro­fes­si­o­na­li­se­ring van de tui­ni­ni­ti­a­tie­ven. […]