“Over­heid en bur­ger samen inves­te­ren in groen voor hit­te­be­sten­di­ge ste­den”

Kli­maat­ver­an­de­ring kan in ste­de­lijk gebied tot onder ande­re extre­me hit­te en over­ma­ti­ge neer­slag lei­den. Meer groen draagt in peri­o­den van extre­me hit­te bij aan min­der hit­te­over­last in ste­den. Het is dan ook raad­zaam voor gemeen­ten om maat­re­ge­len te nemen waar­mee de stad kli­maat­be­sten­dig wordt gemaakt. Ook bur­gers kun­nen hier­aan bij­dra­gen. Voor bei­de par­tij­en geldt dat […]

Groen in de stad: Wat wil de bur­ger?

Groen in en om de stad is niet lan­ger alleen een kwes­tie van zoveel moge­lijk vier­kan­te meters groen rea­li­se­ren, maar voor­al zor­gen dat het groen func­ti­o­neel is voor de inwo­ners. In een aan­tal ini­ti­a­tie­ven wordt groen inge­zet als oplos­sing voor over­ge­wicht bij kin­de­ren, het ver­be­te­ren van de lucht­kwa­li­teit, en ook om te zor­gen voor soci­a­le […]