Elco Brink­man over­han­digt de Groe­ne Stad Award

Op 5 okto­ber zal de voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land Elco Brink­man de Groe­ne Stad Award over­han­di­gen op de vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert. Voor­af­gaand aan de prijs­uit­rei­king zal hij de beurs offi­ci­eel ope­nen. Het doel van De Groe­ne Stad Award is dat ont­wik­ke­laars, bouw­par­tij­en en ste­den­bouw­kun­di­gen gaan inzien dat inte­gra­le samen­wer­king tus­sen de sec­to­ren rood en […]

Elco Brink­man plant als ere­gast bomen op Boom­feest­dag

Tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag die gis­te­ren plaats­vond, plant­te voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land Elco Brink­man, de eer­ste boom in een nog te bou­wen vil­la­wijk. Het unie­ke aan dit pro­ject in Zwol­le is dat er eerst bomen wor­den geplant. Rood (bouw­we­reld) zoekt het groen op. Het the­ma van de Boom­feest­dag 2010 is dan ook  ‘Bomen maken onze […]