Groe­ne sub­si­die voor buurt­na­tuur- en buurt­wa­ter in Noord-Bra­bant

Het Buurt­­na­tuur- en Buurt­wa­ter­fonds is een rege­ling voor buurt­ge­rich­te natuur- en water­pro­jec­ten in Noord-Bra­­bant. De rege­ling is inge­steld door de pro­vin­cie Noord-Bra­­bant en de water­schap­pen Aa en Maas, Bra­bant­se Del­ta en De Dom­mel. Het Cul­tuur­fonds voert de rege­ling uit. Natuur­ver­e­ni­gin­gen, stich­tin­gen en ZZP-ers kun­nen sub­si­die aanvragen.Projecten lopen uit­een van stads­land­bouw tot krui­den­tuin en van gevel­tuin­tjes tot […]

JD Bra­bant: ‘Dur­ba­ni­sa­tie’ nood­za­ke­lijk in ver­an­de­ren­de wereld

Op woens­dag 4 juni stond de acti­vi­teit over ‘dur­ba­ni­sa­tie’ (duur­zaam­heid + urba­ni­sa­tie) van de com­mis­sie Bre­da van de Bra­bant­se Jon­ge Demo­cra­ten (de jon­ge­ren­af­de­ling van dD66) in samen­wer­king met de lan­de­lij­ke werk­groep MELV (Mili­eu, Ener­gie, Land­bouw en Voed­sel), op het pro­gram­ma. Ver­ste­de­lij­king is een wereld­wijd feno­meen, wat er in de komen­de jaren voor zal zor­gen dat […]