Box­meer haalt Boom­plant­dag bin­nen

De gemeen­te Box­meer is op 21 maart 2012 gast­ge­meen­te voor de jubi­le­um­vie­ring van de Nati­o­na­le Boom­feest­dag. In 2012 bestaat de Nati­o­na­le Boom­feest­dag 55 jaar en heeft als toe­pas­se­lijk the­ma ‘Bomen (be)Leven’ geko­zen. De gemeen­te Box­meer neemt al meer dan 30 jaar deel aan de gemeen­te­lij­ke vie­ring van de jaar­lijk­se Boom­feest­dag en zag nu haar kans […]

Uit­brei­ding natuur in Box­meer

BOXMEER — Het bui­ten­ge­bied van de gemeen­te Box­meer moet er natuur­rij­ker uit gaan zien. De gemeen­te Box­meer, pro­vin­cie Noord-Bra­­bant en water­schap Aa en Maas leg­gen samen bij­na een mil­joen euro op tafel voor die natuur­ont­wik­ke­ling waar vol­gend jaar een begin mee wordt gemaakt.Boe­ren en par­ti­cu­lie­re grond­be­zit­ters komen in aan­mer­king voor sub­si­die als ze op hun […]