Box­meer haalt Boom­plant­dag bin­nen

De gemeen­te Box­meer is op 21 maart 2012 gast­ge­meen­te voor de jubi­le­um­vie­ring van de Nati­o­na­le Boom­feest­dag. In 2012 bestaat de Nati­o­na­le Boom­feest­dag 55 jaar en heeft als toe­pas­se­lijk the­ma ‘Bomen (be)Leven’ geko­zen.

De gemeen­te Box­meer neemt al meer dan 30 jaar deel aan de gemeen­te­lij­ke vie­ring van de jaar­lijk­se Boom­feest­dag en zag nu haar kans schoon de Nati­o­na­le Vie­ring naar zich toe te trek­ken.

Vie­ring
Al sinds 1957 wordt jaar­lijks de Nati­o­na­le Vie­ring van de Boom­feest­dag in een Neder­land­se gemeen­te gevierd. De gemeen­te Box­meer orga­ni­seert de Nati­o­na­le Vie­ring Boom­feest­dag 2012 in samen­wer­king met de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag, Staats­bos­be­heer en een van de hoofd­spon­sors, Boom­kwe­ke­rij Ebben. Hier­mee komt de vie­ring van deze bij­zon­de­re dag naar het Land van Cuijk.

 


Kin­de­ren betrek­ken bij natuur en bomen
Wet­hou­der natuur en land­schap Erik Ron­nes: “Op deze manier kun­nen we basis­school­kin­de­ren van het hele Land van Cuijk op een leu­ke en edu­ca­tie­ve wij­ze bij natuur en bomen betrek­ken. Het is een pri­ma kans ons als regio te pro­fi­le­ren en niet alleen als gemeen­te Box­meer. Dit past ook in de lijn van het Graafs Mani­fest, waar­in afspra­ken zijn gemaakt om meer samen te wer­ken in het Land van Cuijk. Daar­naast heb­ben we op het gebied van natuur en cul­tuur samen ook meer te bie­den. Zo kij­ken toe­ris­ten immers niet naar wel­ke gemeen­te ze op vakan­tie gaan, maar naar de sfeer en het totaal­beeld van een gebied.”

Afspra­ken
Con­cre­te­re afspra­ken over samen­wer­king tij­dens deze fees­te­lij­ke dag hoopt de wet­hou­der bin­nen­kort te maken: “Van­we­ge de vakan­tie­pe­ri­o­de is er nog geen gele­gen­heid geweest met de buur­ge­meen­ten te over­leg­gen.”

The­ma 2012
De Nati­o­na­le Boom­feest­dag 2012 krijgt als the­ma ‘bomen (be)leven!’. Dit the­ma is breed edu­ca­tief inzet­baar en inspi­re­rend. Hier­mee wordt kin­de­ren en vol­was­se­nen mee­ge­ge­ven dat de boom zorgt voor leven, maar ook voor sfeer en bele­ving in de open­ba­re ruim­te. Elk jaar wor­den er les­pak­ket­ten voor kin­de­ren ont­wik­keld waar­mee scho­len op een ludie­ke edu­ca­tie­ve manier aan de slag kun­nen. Kin­de­ren zijn ten­slot­te de vol­was­se­nen van mor­gen en als zij het belang van bomen in de natuur inzien, gaan zij zich later ook inzet­ten voor een groe­ne, leef­ba­re wereld. Tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag plan­ten kin­de­ren hun eigen boom, wat een direc­te band met de natuur geeft omdat het altijd een beet­je hun eigen boom zal blij­ven.

Maas­heg­gen
Tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag 2012 plan­ten mini­maal 500 leer­lin­gen van basis­scho­len uit de regio mei­doorns in het Cul­tuur­his­to­risch Monu­ment Maas­heg­gen op de ‘Beugense en Oef­felt­se wei­den’ in de gemeen­te Box­meer. In 2012 bestaat boom­kwe­ke­rij Ebben 150 jaar en ter gele­gen­heid daar­van schenkt Ebben een mei­doorn voor elke inwo­ner van het Land van Cuijk. De Mei­doorn is ken­mer­kend voor de Maas­heg­gen.

Acti­vi­tei­ten
Niet alleen wor­den er bomen geplant op 21 maart 2012. Er zal ook een fees­te­lijk edu­ca­tief pro­gram­ma plaats­vin­den in de nieuw­bouw van Boom­kwe­ke­rij Ebben in Cuijk. In dit pro­gram­ma zul­len kin­de­ren zich laten horen tij­dens het Kids­4Trees-Song­fes­ti­val (www.kids4trees.nl/). Het the­ma zal uit­da­gen tot mooie tek­sten en uit­dos­sin­gen. Ook is er een groen­markt waar kin­de­ren en vol­was­se­nen op een ludie­ke en edu­ca­tie­ve manier kun­nen leren over de natuur en nog veel meer.

Bron:
Gemeen­te Box­meer

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.