Uit­brei­ding natuur in Box­meer

BOXMEER — Het bui­ten­ge­bied van de gemeen­te Box­meer moet er natuur­rij­ker uit gaan zien. De gemeen­te Box­meer, pro­vin­cie Noord-Bra­bant en water­schap Aa en Maas leg­gen samen bij­na een mil­joen euro op tafel voor die natuur­ont­wik­ke­ling waar vol­gend jaar een begin mee wordt gemaakt.

Boe­ren en par­ti­cu­lie­re grond­be­zit­ters komen in aan­mer­king voor sub­si­die als ze op hun land onder meer poe­len, wan­del­pa­den, hout­wal­len of heg­gen wil­len aan­leg­gen of aan­plan­ten.

© Gel­der­lan­der 2011, op dit arti­kel rust copy­right.