‘Naden­ken over groen is essen­ti­eel bij bouw­pro­jec­ten’

Door een gebrek aan ken­nis bij bouw­par­tij­en en zelfs land­schaps­ar­chi­tec­ten blij­ven bouw­pro­jec­ten na de rea­li­sa­tie vaak ach­ter met lelij­ke groen­stro­ken, ver­lep­te perk­jes en nut­te­lo­ze par­ken. Vol­gens Rob van der Ham, land­schaps­ar­chi­tect en beleids­amb­te­naar in Den Haag, moe­ten alle par­tij­en meer inves­te­ren in ken­nis. Bou­wers moe­ten naar zijn smaak veel kri­ti­scher zijn over de inbreng van […]

Suc­ces­vol inpas­sen van bomen in bouw­pro­jec­ten

Het op een ver­ant­woor­de wij­ze inpas­sen van bestaan­de bomen bin­nen bouw­pro­jec­ten en infra­struc­tu­re­le wer­ken, zou eigen­lijk van­zelf­spre­kend moe­ten zijn, vindt de Bomenstich­ting. Want bomen zijn immers ‘onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den met onze leef­om­ge­ving, geven sfeer aan het straat­beeld en dra­gen bij aan het wel­zijn van men­sen”. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Down­load hier het arti­kel ver­sche­nen in Het maga­zi­ne Straat­beeld 18e […]