Suc­ces­vol inpas­sen van bomen in bouw­pro­jec­ten

Het op een ver­ant­woor­de wij­ze inpas­sen van bestaan­de bomen bin­nen bouw­pro­jec­ten en infra­struc­tu­re­le wer­ken, zou eigen­lijk van­zelf­spre­kend moe­ten zijn, vindt de Bomenstich­ting. Want bomen zijn immers ‘onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den met onze leef­om­ge­ving, geven sfeer aan het straat­beeld en dra­gen bij aan het wel­zijn van men­sen”.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel ver­sche­nen in Het maga­zi­ne Straat­beeld 18e jaar­gang decem­ber 2007

Ook inte­res­sant:
Open­baar groen, bomen, Bomenstich­ting

Bron:
Maga­zi­ne Straat­beeld