Nati­o­naal Bos­sen­fonds plant bos in Ven­ne­per­hout

Het Nati­o­naal Bos­sen­fonds begint dins­dag 29 novem­ber in de Ven­ne­per­hout met de aan­plant van de eer­ste bomen van een com­pleet nieuw bos. Bedoe­ling is om in heel Neder­land jaar­lijks 10 hec­ta­re extra bos aan te leg­gen. “Het gaat om 2,3 hec­ta­re, 4.500 bomen per hec­ta­re, dus dat zijn ruim 10.000 bomen”, zegt Nati­o­naal Bos­­­sen­­fonds-voor­­zit­­ter Ad […]

Nati­o­naal Bos­sen­fonds gaat zor­gen voor extra bos

Staats­bos­be­heer, Trees for Tra­vel en Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag rich­ten een Nati­o­naal Bos­sen­fonds op voor nieuw bos in Neder­land. De drie orga­ni­sa­ties wor­den regel­ma­tig bena­derd door bedrij­ven die hun steen­tje wil­len bij­dra­gen. Bedrij­ven kun­nen nu geld done­ren, waar­mee extra bos wordt aan­ge­plant. De aan­plant van bos in Neder­land loopt terug, ter­wijl er wel aller­lei moge­lijk­he­den zijn […]