Het groot­ste oefen­bos van Neder­land voor de bos­bou­wers van mor­gen

Het groot­ste oefen­bos van Neder­land is een feit door een nau­we samen­wer­king tus­sen Staats­bos­be­heer, hoge­school Van Hall Laren­stein, Heli­con Oplei­din­gen en Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit. Het bos­are­aal van Staats­bos­be­heer (95.000 hec­ta­re) biedt prach­ti­ge kan­sen voor onder­zoek en onder­wijs. Op woens­dag 17 febru­a­ri 2016 heb­ben de orga­ni­sa­ties in het Speul­­der- en Spriel­der­bos op de Velu­we een samen­wer­kings­over­een­komst gete­kend. […]

Euro­pe­se Com­mis­sie sti­mu­leert pro­jec­ten Groe­ne Infra­struc­tuur

Kli­maat­ver­an­de­ring is een van de belang­rijk­ste beleids­on­der­wer­pen van de hui­di­ge Euro­pe­se Com­mis­sie en bevor­de­ring van Groe­ne Infra­struc­tuur (GI) wordt gezien als een belang­rij­ke bij­dra­ge op dit gebied. In die ter­men onder­streep­te Stra­hil Chris­tov van DG Mili­eu van de Euro­pe­se Com­mis­sie het belang dat zijn Com­mis­sie hecht aan Groe­ne Infra­struc­tuur. Hij leg­de uit hoe het onder­werp […]