Wage­nin­gen UR werkt aan beter benut­ten van ken­nis over ‘baten’ ste­de­lijk groen voor gezond­heid en wel­zijn

Ste­de­lijk groen blijkt veel posi­tie­ve effec­ten te heb­ben op de gezond­heid en het wel­zijn van men­sen. De ken­nis over de ‘baten’ van groen groeit nog steeds, maar is ono­ver­zich­te­lijk en daar­door slecht toe­gan­ke­lijk voor bij­voor­beeld ste­de­bou­wers, ont­wer­pers en beheer­ders van ste­de­lijk groen. Om deze ken­nis beter te kun­nen benut­ten en toe­pas­sen, bren­gen onder­zoe­kers van Wage­nin­gen […]

Roe­meen­se archi­tec­ten geïn­te­res­seerd in Neder­land­se boom­kwe­kers

Op ini­ti­a­tief van iVer­de, het samen­wer­kings­ver­band van de Neder­land­se groen­sec­tor, heb­ben ver­te­gen­woor­di­gers van Neder­land­se boom­kwe­ke­rij­en eind juni deel­ge­no­men aan de LAUD-con­­fe­ren­­tie in Boe­ka­rest, waar land­schaps­ar­chi­tec­ten uit een aan­tal lan­den de nieuw­ste inzich­ten op het gebied van groe­ne archi­tec­tuur uit­wis­sel­den. Namens iVer­de bracht Leon Smet, secre­ta­ris van Anthos, de Konink­lij­ke Han­dels­bond voor Boom­kwe­­ke­rij- en Bol­pro­duc­ten, de […]