Model Bomen­ver­or­de­ning 2010 WABO-proof

De Bomenstich­ting en de Ver­e­ni­ging Stads­werk intro­du­ce­ren de Model Bomen­ver­or­de­ning 2010. Dit model is aan­ge­past aan de eisen van de nieu­we Wet Alge­me­ne Bepa­lin­gen Omge­vings­recht (WABO) die per 1 okto­ber van kracht wordt. Gemeen­ten die­nen hun plaat­se­lij­ke bomen­ver­or­de­ning af te stem­men op de nieu­we wet. De Model Bomen­ver­or­de­ning 2010 geeft richt­lij­nen voor een zorg­vul­di­ge aan­pas­sing. […]

Nieuw bomen­be­leids­plan en bomen­ver­or­de­ning Den Bosch

Het col­le­ge van B&W van Den Bosch heeft een nieuw bomen­be­leids­plan en een bomen­ver­or­de­ning opge­steld. Aan­lei­ding hier­voor is het ini­ti­a­tief­voor­stel van Groen­Links ‘Het Bosch van de Her­tog’. In dit plan staat beschre­ven hoe de gemeen­te om wil gaan met bomen. Het nieu­we beleid heeft gevol­gen voor de gemeen­te­lij­ke bomen. Maar ook voor bomen van der­den […]