Model Bomenverordening 2010 WABO-proof

De Bomenstichting en de Vereniging Stadswerk introduceren de Model Bomenverordening 2010. Dit model is aangepast aan de eisen van de nieuwe Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) die per 1 oktober van kracht wordt.

Gemeenten dienen hun plaatselijke bomenverordening af te stemmen op de nieuwe wet. De Model Bomenverordening 2010 geeft richtlijnen voor een zorgvuldige aanpassing. Het model is tevens een handreiking voor gemeenten die van de gelegenheid gebruik willen maken om het plaatselijk kapverbod te vereenvoudigen.

Twee varianten
De Model Bomenverordening 2010 kent twee varianten, die beiden het kapverbod vereenvoudigen. Het Model ‘Algemeen’ beperkt het kapverbod voor particuliere bomen. Bomen met op 1,30 m hoogte een doorsnede van minder dan 20 cm en bomen op percelen tot 120 m2 zijn vergunningvrij. Het Model ‘Groene Kaart’  beperkt het kapverbod tot aangewezen houtopstanden. De Groene Kaart is een samenhangend geheel van boomzones, boomstructuren en solitaire bomen en boomgroepen.

 

Veranderingen in Model Bomenverordening
De WABO brengt een aantal verplichte wijzigingen van artikelen met zich mee in de plaatselijke bomenverordening. Procedureregels en de strafbaarstelling van overtreding van het kapverbod staan bijvoorbeeld niet langer in het Model, omdat de WABO hier reeds in voorziet.

Het Model ‘Algemeen’ maakt onderscheid tussen het kapverbod voor ‘monumentale bomen’ en het kapverbod voor ‘overige houtopstand’. Monumentale bomen mogen slechts bij hoge uitzondering geveld worden. Om deze hogere beschermingsgraad tot uitdrukking te brengen is de keuze voor een ontheffingstelsel gebruikelijk. Voor de overige houtopstand geldt een vergunningstelsel.

Dereguleren met beleid
Naast de beide Modellen bevat de publicatie Handreikingen voor het verantwoord beperken van het kapverbod. De kwaliteit van de groene leefomgeving dient gewaarborgd te worden. Het kapverbod beperken tot een korte lijst met waardevolle en te handhaven bomen volstaat niet. Teveel bomen worden daarmee vogelvrij.

Bestellen
De Model Bomenverordening 2010 is digitaal te bestellen voor € 10,-.

Duurzame groene leefomgeving
De Bomenstichting pleit voor een duurzame groene leefomgeving, waarin bomen kansen krijgen om tot volle wasdom te komen. Bomen staan voor duurzaamheid; het zijn geen wegwerpproducten. Bomen verhogen het welzijn van mensen. Naast projectsubsidies en sponsorgelden komt een belangrijk deel van het benodigde budget uit bijdragen van de donateurs. Iedereen met hart voor bomen zou donateur van de Bomenstichting moeten zijn!

Zie voor meer informatie over de stichting www.bomenstichting.nl.