Model Bomen­ver­or­de­ning 2010 WABO-proof

De Bomenstich­ting en de Ver­e­ni­ging Stads­werk intro­du­ce­ren de Model Bomen­ver­or­de­ning 2010. Dit model is aan­ge­past aan de eisen van de nieu­we Wet Alge­me­ne Bepa­lin­gen Omge­vings­recht (WABO) die per 1 okto­ber van kracht wordt.

Gemeen­ten die­nen hun plaat­se­lij­ke bomen­ver­or­de­ning af te stem­men op de nieu­we wet. De Model Bomen­ver­or­de­ning 2010 geeft richt­lij­nen voor een zorg­vul­di­ge aan­pas­sing. Het model is tevens een hand­rei­king voor gemeen­ten die van de gele­gen­heid gebruik wil­len maken om het plaat­se­lijk kap­ver­bod te ver­een­vou­di­gen.

Twee vari­an­ten
De Model Bomen­ver­or­de­ning 2010 kent twee vari­an­ten, die bei­den het kap­ver­bod ver­een­vou­di­gen. Het Model ‘Algemeen’ beperkt het kap­ver­bod voor par­ti­cu­lie­re bomen. Bomen met op 1,30 m hoog­te een door­sne­de van min­der dan 20 cm en bomen op per­ce­len tot 120 m² zijn ver­gun­ning­vrij. Het Model ‘Groene Kaart’  beperkt het kap­ver­bod tot aan­ge­we­zen hout­op­stan­den. De Groe­ne Kaart is een samen­han­gend geheel van boom­zo­nes, boom­struc­tu­ren en soli­tai­re bomen en boom­groe­pen.

 

Ver­an­de­rin­gen in Model Bomen­ver­or­de­ning
De WABO brengt een aan­tal ver­plich­te wij­zi­gin­gen van arti­ke­len met zich mee in de plaat­se­lij­ke bomen­ver­or­de­ning. Pro­ce­du­re­re­gels en de straf­baar­stel­ling van over­tre­ding van het kap­ver­bod staan bij­voor­beeld niet lan­ger in het Model, omdat de WABO hier reeds in voor­ziet.

Het Model ‘Algemeen’ maakt onder­scheid tus­sen het kap­ver­bod voor ‘monumentale bomen’ en het kap­ver­bod voor ‘overige hout­op­stand’. Monu­men­ta­le bomen mogen slechts bij hoge uit­zon­de­ring geveld wor­den. Om deze hoge­re bescher­mings­graad tot uit­druk­king te bren­gen is de keu­ze voor een ont­hef­fing­stel­sel gebrui­ke­lijk. Voor de ove­ri­ge hout­op­stand geldt een ver­gun­ning­stel­sel.

Dere­gu­le­ren met beleid
Naast de bei­de Model­len bevat de publi­ca­tie Hand­rei­kin­gen voor het ver­ant­woord beper­ken van het kap­ver­bod. De kwa­li­teit van de groe­ne leef­om­ge­ving dient gewaar­borgd te wor­den. Het kap­ver­bod beper­ken tot een kor­te lijst met waar­de­vol­le en te hand­ha­ven bomen vol­staat niet. Teveel bomen wor­den daar­mee vogel­vrij.

Bestel­len
De Model Bomen­ver­or­de­ning 2010 is digi­taal te bestel­len voor € 10,-.

Duur­za­me groe­ne leef­om­ge­ving
De Bomenstich­ting pleit voor een duur­za­me groe­ne leef­om­ge­ving, waar­in bomen kan­sen krij­gen om tot vol­le was­dom te komen. Bomen staan voor duur­zaam­heid; het zijn geen weg­werp­pro­duc­ten. Bomen ver­ho­gen het wel­zijn van men­sen. Naast pro­ject­sub­si­dies en spon­sor­gel­den komt een belang­rijk deel van het beno­dig­de bud­get uit bij­dra­gen van de dona­teurs. Ieder­een met hart voor bomen zou dona­teur van de Bomenstich­ting moe­ten zijn!

Zie voor meer infor­ma­tie over de stich­ting www.bomenstichting.nl.