Nieuw bomen­be­leids­plan en bomen­ver­or­de­ning Den Bosch

Het col­le­ge van B&W van Den Bosch heeft een nieuw bomen­be­leids­plan en een bomen­ver­or­de­ning opge­steld. Aan­lei­ding hier­voor is het ini­ti­a­tief­voor­stel van Groen­Links ‘Het Bosch van de Her­tog’. In dit plan staat beschre­ven hoe de gemeen­te om wil gaan met bomen. Het nieu­we beleid heeft gevol­gen voor de gemeen­te­lij­ke bomen. Maar ook voor bomen van der­den wor­den er nieu­we regels gesteld.

Zo krij­gen bewo­ners, bedrij­ven, woning­bouw­ver­e­ni­gin­gen of pro­ject­ont­wik­ke­laars ook met dit bomen­be­leid te maken. Het Col­le­ge wil er met het nieu­we beleid voor zor­gen dat het waar­de­vol­le bomen­be­stand zich ver­der kan ont­wik­ke­len. Zo kun­nen toe­kom­sti­ge gene­ra­ties ook genie­ten van een groen ’s‑Hertogenbosch. Het con­cept bomen­be­leids­plan en de bomen­ver­or­de­ning lig­gen van­af aan­staan­de maan­dag twee weken ter inza­ge.

Waar­om nieuw bomen­be­leid?
De gemeen­te heeft op ver­schil­len­de manie­ren invloed op bomen. Het hui­di­ge beleid is gedeel­te­lijk ver­ou­derd. In het bomen­be­leids­plan komt de gemeen­te tot een samen­han­gend en com­pleet bomen­be­leid. De gemeen­te richt zich zoveel moge­lijk op het ont­wik­ke­len en behou­den van de meest waar­de­vol­le bomen. Waar­in nadruk­ke­lijk gezocht is naar de ver­hou­ding tus­sen ‘regelen’ en ‘vrij laten’. De bomen­ver­or­de­ning is de juri­di­sche uit­wer­king van onder­de­len van het bomen­be­leids­plan.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Gemeen­te Den Bosch