Roer­mond pre­sen­teert boek­je ‘De Natuur in!’

Dat Roer­mond naast veel water en win­kels ook veel groen heeft was al bekend. Het boek­je ‘De Natuur in!’ brengt dit groen nu over­zich­te­lijk samen in een hand­za­me poc­ket, waar­mee de natuur in Roer­mond kan wor­den opge­zocht. Kort­om; de ide­a­le gids voor een uitje lek­ker dicht­bij! Op zon­dag 22 mei werd de  poc­ket gepre­sen­teerd op […]

Top­ro­zen van Neder­land gebun­deld in boek­je

In samen­wer­king met de cul­tuur­groep rozen en rozen­on­der­stam­men van de Neder­land­se Bond van Boom­kwe­kers heeft Plant Publi­ci­ty Hol­land deze zomer het boek­je Top­ro­zen van Neder­land uit­ge­bracht. In het boek­je bevin­den zich alle top­ro­zen die in Neder­land het pre­di­caat Top­roos heb­ben ont­van­gen van­af  1974 t/m 2008. Het boek­je is een uit­ste­ken­de hand­lei­ding om te gebrui­ken bij […]

Bomen met een X‑factor gebun­deld in een boek­je

In 15 gemeen­ten is in de afge­lo­pen twee jaar door de Bomenstich­ting de loca­le boom­ver­kie­zing “Welke boom heeft de X‑factor?” geor­ga­ni­seerd. De erva­rin­gen die wer­den opge­daan voor, tij­dens en na deze ver­kie­zin­gen zijn nu gebun­deld in een boek­je met vele fraaie foto’s en quo­tes uit de nomi­na­ties. Gemeen­ten die de betrok­ken­heid van hun bur­gers bij […]